PATIENTRÄTTIGHETER

Vissa patienträttigheter är formulerade i lag och kan utkrävas i domstol. Det gäller till exempel rätten att läsa sin patientjournal och sjukvårdpersonalens skyldighet att inte lämna ut uppgifter om patienter till obehöriga. Lagarna gäller för all hälso- och sjukvård i hela landet.

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN)

HSAN är en statlig myndighet, som prövar om yrkesutövare inom hälso- och sjukvården gjort sig skyldig till fel yrkesutövning. Om du anser att någon yrkesutövare inom allmän eller privat hälso- och sjukvård bör få en disciplinär påföljd (erinran eller varning) för att ha åsidosatt sina skyldigheter i yrkesutövningen, kan du göra en anmälan till HSAN. Till yrkesutövare inom hälso- och sjukvården räknas såväl anställda inom den allmänna hälso- och sjukvården som privatverksamma yrkesutövare och hälso- och sjukvårdspersonal på socialtjänstens hem för vård eller boende.

TYSTNADSPLIKT

Som patient ska man kunna känna stort förtroende för vårdpersonalen. Alla anställda inom hälso- och sjukvården, även administrativ personal, har tystnadsplikt och sekretess när det gäller allt som har med vården att göra. Detta gäller både inom den offentliga och den privata vården samt för apotekspersonal. Tystnadsplikten innebär att personalen inte får prata med obehöriga om en persons hälsotillstånd, behandling eller personliga förhållanden. Tystnadsplikten och sekretessen är reglerade i lag och brott mot dessa brukar bestraffas mycket strängt av tillsynsmyndigheten och åklagare. Om man som patient ger sitt tillstånd kan vanligtvis tystnadsplikt och sekretess brytas, till exempel när anhöriga ringer inför ett besök på sjukhuset. Man kan själv tala om för sjukvårdspersonalen vilka de får ge upplysningar till. Läs mer om tystnadsplikt på 1177 Vårdguiden