OLIKA FORMER AV HJÄLP OCH STÖD

Oavsett om det gäller en akut kris som man inte klarar av att hantera själv, en period av ensamhet eller när livet av någon anledning känns extra tungt, innebär det oftast en lättnad att få möjlighet att tala om hur det känns. Samtalspartnern och sättet på vilket man tar sig an problemen kan variera. Idag finns en rad olika terapiformer för den som behöver hjälp och stöd. På webbplatsen Samrådsforum finns samlad information om nio olika psykoterapiinriktningar. Nedan finns ett kort utdrag ur texten för respektive terapiform.

Familjeterapi

Familjeterapi är en form av psykoterapi där man arbetar med hela eller delar av familjer för att lösa problem, bemästra svåra livssituationer och komma vidare i kriser.

Gruppsykoterapi

Gruppsykoterapi eller gruppterapi som man i allmänhet säger – är psykoterapi där flera människor samtidigt träffar en terapeut. Gruppen ger varje individ en möjlighet att pröva sig fram i förhållande till de övriga gruppmedlemmarna.

Hypnospsykoterapi

Hypnos är ett samlingsbegrepp för ett flertal imaginativa och fokuserande behandlingsmetoder. Ordet hypnos används också för att beteckna det tillstånd som metoderna leder fram till, ett tillstånd som gynnar behandlingen. Ibland används ordet ”trance” eller FMT (förändrat medvetandetillstånd).

Kognitiv beteendeterapi – KBT

Patienten och terapeuten sätter tillsammans upp explicita mål för det psykoterapeutiska arbetet. Att tillsammans diskutera konkreta mål för terapin leder även till en betoning på möjligheter och förändring och förstärker patientens aktiva roll i det terapeutiska arbetet. KBT-terapeuten strävar efter ett uttalat samarbete med patienten. Patientens problem anses bättre kunna förstås och lösas om båda är aktivt engagerade, bidrar med sina respektive kunskaper och tar ett delat ansvar för att lösa problem.

Kognitiv psykoterapi – KPT

Genom att inte bara kartlägga patientens symtom och aktuella problem utan även resurser, intressen och personliga värden, försöker terapeuten rikta patientens uppmärksamhet mot sina tillgångar. Tanken är att hjälpa patienten att återknyta kontakten med mer positiva aspekter av självbilden, vilket i sin tur ökar motivationen och gör det lättare för patienten att inta en aktiv roll i terapin.