KOSTNADER OCH FRIKORT

Landstingets vård

I stora drag är avgifterna ganska lika i de olika landstingen. När man besöker sin läkare på vårdcentralen brukar avgiften vara mellan 100 och 150 kronor. Vid besök hos andra läkarspecialister kan avgiften vara mellan 150 och 300 kronor. Besök vid en akutmottagning på ett sjukhus kan kosta mellan 200 och 300 kronor.

Privat vård

Vården kan drivas av privata företag som har avtal med landstinget. Det är ingen skillnad om man går till landstingets mottagning eller den privata och det är samma avgifter. Det finns också privata vårdgivare som inte har något avtal med landstinget. Då får man stå för hela kostnaden själv. Om man inte vet om en mottagning har avtal med landstinget är det enklast att i förväg fråga vad besöket kommer att kosta.

Högkostnadsskydd och frikort

Högkostnadsskyddet innebär att du under en period på tolv månader sammanlagt betalar högst 1 100 kronor för besök i öppenvården, till exempel på en vårdcentral. Öppenvård är all vård som inte kräver att du blir inlagd på sjukhus. Du börjar räkna vid det första besöket, oavsett när under året det görs. När du har betalat upp till den nivå som landstinget eller regionen beslutat får du ett frikort som gäller under resten av tolvmånadersperioden. Under den perioden betalar du inget för dina besök. När tolv månader har gått börjar du betala igen för dina besök tills du nått upp till högkostnadsbeloppet nästa gång. Ett landsting eller en region kan besluta om ett lägre högkostnadsbelopp än 1 100 kronor. Högkostnadsskyddet gäller oftast inte de avgifter som du betalar per dag när du är inlagd på sjukhus vaccinationer intyg och hälsoundersökningar förebyggande åtgärder som till exempel mammografikostnad ett uteblivet besök kostnader för kopia av din journal expeditionsavgift, som tas ut om du betalar på kredit eller får fakturan hemskickad.